PAR-30 MEA

PAR-30 MAA                 O : SUPPORTED   X: UNUPPORTED                      

 

FUNCTION

CITY MULTI

MR.SLIM

OPERATION/DISPLAY

POWER ON/OFF

O

O

OPERATION MODE SWITCH

O

O

 

ROOM TEMPER SETTING

O

O

 

FAN SPEED SETTING

O

O

 

VANE ANGLE SETTING

O

O

 

LOUVER SETTING

O

O

 

VENTILATION SETTING

O

O

 

HIGH POWER OPERATION

X

O

 

AUTO DESCENDING PANEL

O

O

 

BACKLIGHT

O

O

 

CONTRAST SETTING

O

O

 

MAIN DISPLAY MODE SWITCH

O

O

 

CLOCK SETTING

O

O

 

CLOCK DISPLAY FORMAT SET

O

O

 

DATE DISPLAY FORMAT SET

O

O

 

LANGUAGE SELECTION

O

O

 

ROOM TEMP DISPLAY

O

O

 

ERROR DISPLAY

O

O

 

FILTER INFORMATION

O

O

SCHEDULE/

TIMER

ON/OFF TIMER

O

O

AUTO-OFF TIMER

O

O

 

WEEKLY TIMER

O

O

 

NIGHT SETBACK

O

O

 

OU SILENT MODE

X

O

ENERGY SAVING

AUTO RETURN

O

O

SCHEDULE

X

O

RESTRICTION

OPERATION LOCK

O

O

 

TEMPERATURE RENGE RESTR

O

O

 

PASSWORD ADMIN AND MAINTENANCE

O

O

OTHERS

MANUAL VANE ANGLE

O

O

 

TEST RUN

O

O

 

MODEL INFORMATION INPUT

O

O

 

DEALER INFORMETION INPUT

O

O

 

FUNCTION SETTING

X

O

 

SMOOTH MAINTENANCE

X

O

 

REFRIGERANT VOLUME CHECK

X

O

 

REFRIGERANT LEAK CHECK

X

O